Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Koncepcja ekozarządzania miastami w kontekście zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej

red. Ewa Lipińska

Abstract

The author defines three equally important theories: the eco-management and audit system with sustainable development and social responsibility. A critical query of literature in English and Polish indicated the necessary and sufficient conditions to link the spatial structure of cities with the features of the three theories. The literature, however, does not include such a synthetic consideration of the urban development model, where the eco-management system is based on social responsibility and sustainable development. The thesis is that the process of socially responsible city management is based on true sustainable development, which is achieved in the city’s eco-management and audit system, based on the identified environmental aspects of the city. The article is the first comprehensive piece of evidence to demonstrate the need for a compulsory (rather than voluntary) and deep environmental approach to urban development to make it equitably responsible and sustainable. The article indicates the research gaps, which are the environmental and socio-ecological aspects of cities. A definition of the term environmental management and audit system of cities as an organisation is given. The lack of ecological security of semi-peripheral and the peripheral cities may be the reason why global civilisation challenges cannot be met. The author refers to the ecological safety of cities, proposes potential future research and invites to intercultural discussions on the problems of city management, which are still not socially responsible and sustainable.

 Key words: eco-management and audit system, sustainable development, social responsibility, global cities.

Streszczenie

Autorka łączy równie ważne trzy teorie: system ekozarządzania i audytu z zrównoważonym rozwojem oraz odpowiedzialnością społeczną. Krytyczna kwerenda literatury w języku angielskim i polskim wskazała konieczne i wystarczające warunki do powiązania struktury przestrzennej miast z cechami tych trzech teorii. Literatura jednak nie zawiera tak syntetycznego rozważania modelu rozwoju miast, gdzie system ekozarządzania oparty jest na odpowiedzialności społecznej i zrównoważonym rozwoju. Teza brzmi: proces odpowiedzialnego społecznie zarządzania miastem opiera się na prawdziwym zrównoważonym rozwoju, który jest osiągany w systemie ekozarządzania i audytu miasta, na podstawie zidentyfikowanych aspektów środowiskowych miasta. Artykuł jest pierwszym tak obszernym dowodem wskazującym potrzebę obowiązkowego (a nie dobrowolnego) i głębokiego (a nie płytkiego) podejścia środowiskowego w rozwoju miast, aby były one prawdziwie i sprawiedliwie odpowiedzialne oraz zrównoważone. W artykule wskazano luki badawcze, którymi są aspekty środowiskowe i aspekty społeczno-ekologiczne miast. Podano definicję terminu system zarządzania środowiskowego i audytu miast jako organizacji. Brak bezpieczeństwa ekologicznego miast semiperyferii i peryferii może być powodem niesprostania globalnym wyzwaniom cywilizacyjnym. Autorka odwołuje się do bezpieczeństwa ekologicznego miast, proponuje potencjalne przyszłe badania i zaprasza do międzykulturowych dyskusji na temat problemów zarządzania miastami, które nadal nie są społecznie odpowiedzialne i zrównoważone w rozwoju.

Słowa kluczowe: system ekozarządzania i audytu, zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna, miasta globalne.

Odpowiedzialność państwa za środowiska naturalne i społeczne w kontekście teorii internalizacji kosztów zewnętrznych

red. Ewa Lipińska

http://socialspacejournal.eu/numerbiezacy.html

Instruments of state responsibility for natural and social environments in the context of the theory of internalisation of external costs

Abstract

In this article, the theory is referred of internalisation of external costs and the research gap made by the doctrine of social responsibility in relation to the goods and services of ecosystems used by organisations located on the territory of the state. Six premises for taking up the topic were indicated. Firstly, it was the concept of the state understood as the organisation of a global society and subject to superior power. Secondly, it was the social responsibility of the territory, and therefore, striving to create at the local level a system of well-being and high quality of life based on good management and social participation and social economy that contradict the vision of the territory operating under market competition conditions. Thirdly, it was the opinion that the biotic community includes all living organisms in a given territory, which means that community members are not seen as autonomous beings separated from nature. Fourthly, it was recognized that the organization's goals are considered to implement a global development strategy when in fact they cannot follow their national success outside the home region. Fifthly, the ambiguous term environment is a key factor in knowing the society what requires thinking about economic events that shape the society lives in nature. The sixth premise for the explanation of the issue in question is the term protection understood, among other things, as all social relations affecting the behaviour, attitudes and experiences of members of society in the state.

On the basis of these premises, reference was made to the problem of: administrative permits to cause damage to the state's ecosystems; investments to remove damage caused to ecosystems; economics of ecosystem services and damage removal; administrative fines for damages caused when there is no authorisation for them; integrated permits to deal with damage to ecosystems. The discussion drew attention to the necessity to look for innovative empirical tools based on the theory of external costs and the history of ecosystems in the genetic and qualitative sense, and on explaining social behaviour to claim rights to protect natural and social environments.

In the context of the article, the definition of the social responsibility of the state was proposed.

 Keywords: external costs, internalisation determinants, mining damages, social expenditures, economic instruments, state management.

Słowa kluczowe: koszty  zewnętrzne,   determinanty  internalizacji,   szkody  górnicze,   nakłady  społeczne, instrumenty ekonomiczne, zarządzanie państwem.

Pliki do pobrania

Monografia pt. "Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna"

red. Ewa Lipińska

Z okazji [...] pięćdziesiątej rocznicy działalności naukowej profesora Zbigniewa Rykla zarząd Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko (http://stowarzyszenie.rzeszow.pl/) podjął inicjatywę uczczenia tego jubileuszu wydaniem monografii poświęconej zainteresowaniom naukowym Jubilata. Zarząd doszedł do wniosku, że tematyką, w której mieści się znaczna część zainteresowań i dorobku naukowego Jubilata, jest przestrzeń społeczna.

W niniejszym tomie zamieszczono teksty autorów, którzy spełnili jednocześnie kilka warunków: (1) zostali zaproszeni do tego przedsięwzięcia, (2) zaproszenie to przyjęli, (3) pracę swą faktycznie wykonali i przesłali do redakcji, (4) wykazali, że Ich kurtuazja wobec Jubilata przewyższa Ich niechęć do konieczności podporządkowania się rygorom edytorskim, (5) mężnie poddali swe teksty adiustacji redakcyjnej, niektórzy zaś z Autorów dodatkowo uznali za wskazane (6) odnieść się w swych tekstach do wkładu naukowego Jubilata do poruszanej przez Nich tematyki.

                                                                                                                                                         Z przedmowy

Odpowiedzialność społeczna miast w kontekście konstytucyjności zrównoważonego rozwoju

red. Ewa Lipińska

http://socialspacejournal.eu/Social%20Space%20Journal%2022018(16).pdf

Abstract

Social responsibility of cities

in the context of the constitutionality of sustainable development

The term economy of social responsibility appeared in the context of the concept of 'sustainable development economics'. The starting point was R. E. Smith's statement that sustainable development is synonymous with the doctrine of corporate social responsibility. This means that social responsibility is an important aspect of the organisation's economy and its political and legal as well as administrative environment. Social responsibility requires knowledge of the directions of the state's economic policy. Also important is the social and cultural environment defined by the lifestyles and values ​​system of societies, their traditions, consumer patterns, cultural preferences and religions. The ecological environment, however, expresses the state and quality of nature. The analysis of the theory and practice of applying the doctrine of the social responsibility of the organisation led to a definition of the corporate social responsibility, including cities as business centres. It also led to the conclusion that the doctrine of the corporate social responsibility has constitutional power in Poland. Contrary to popular belief about the voluntary approach to social responsibility of the organisation, a thesis was put forward that social responsibility is a constitutional norm in Poland. In the context of cities' social responsibility, the aspects of research were indicated by: the implementation of social responsibility in cities as organisations important for the state, practices that cities develop, developing cities and indicating the best indicators of measuring cities' social responsibility. A further thesis was put forward that social responsibility applies to the entire state. On the other hand, from the point of view of barriers to sustainable development, an important goal is to look for measures and conditions that ensure long-term preservation of social responsibility, which relates to three aspects: ecological, social and economic.

 Keywords: sustainable development economicenvironmental economics,  ecological economics,  economy                 of  social  responsibility, external costs, internalisation of costs, city management

Słowa kluczowe: ekonomia zrównoważonego rozwoju, ekonomia środowiska, ekonomia ekologiczna, ekonomia odpowiedzialności społecznej, koszty zewnętrzne, internalizacja kosztów, zarządzanie miastem

Pliki do pobrania

Doktryna odpowiedzialności społecznej miast

red. Ewa Lipińska

http://socialspacejournal.eu/Social%20Space%20Journal%2012018(15).pdf

The doctrine of cities social responsibility

The changes in the global economic and political system in the 20th century and the cessation of some and the emergence of new economic, ecological and social crises have resulted in a return to the concept of the doctrine of the social responsibility of the organisation. The change in the classical priorities of the economy for ones of corporate social responsibility included issues of natural and social environments. The environments are the hosts for organisations that produce and distribute wealth and services. The revival of the corporate social responsibility trend in the 21st century appeared due to international social organisations, which recognised the prosperity of semi-peripheral and peripheral societies as important to follow the well-being of the core countries.

According to the doctrine of corporate social responsibility, it is possible to restore the economy of basic ethical values ​​and human rights. The model of corporate social responsibility was proposed by Richard E. Smith. In turn, Milton Friedman talks about the responsibility of profit. However, sustainable development requires the perception of different management solutions.

The organisations have their headquarters mainly in cities. And the city is also an organisation. In this context, a thesis was made: the city as a business centre is an organisation aspiring to be competitive on the global market; the city is a managed organisation to ensure the well-being of its inhabitants; the city is obliged to adopt a socially responsible attitude. Therefore, social responsibility of the city required a general definition. Such a definition was proposed in this paper.

Individual sections provide the theoretical justification for specific practices and the understanding of the importance of key terms and concepts, as well as the need for further research on the model of cities social responsibility. The issues of ethics, creation and distribution of wealth, cooperation with stakeholders and sustainable development are the basis of cities social responsibility.

 

Keywords: corporate social responsibility, cities social responsibility, creation and distribution of wealth, sus-

                tainable development, ethics, urban society, natural environment.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność organizacji, społeczna odpowiedzialność miast, tworzenie i dys-

                trybucja bogactwa, zrównoważony rozwój, etyka, społeczeństwo miejskie, środowisko naturalne.

Pliki do pobrania

The world economic and political system as a tool for development of the cities

red. Ewa Lipińska

     The city as a business center is an organization that includes lower-level organizations along with the Internet as well as the necessary techniques and technologies, as well as an attitude towards changes in relations with clients and placed in the natural and social environment.

     The purpose of the work is to justify that there is still current theorem from Rykla (2006), that The collapse of the world communist system (Second World) at the turn of the seventies and nineties of the twentieth century caused the breakdown of the political and ideological division of the world, which enabled return to the classical model of the core and periphery in the global economy system. The division is perceived in relation to the countries of Western, Central and Eastern Europe. The global economic and political system of the world has also led to the shifting of the center of gravity of development and the pace of the emergence of new cities as business centers to Asian countries (Lipińska 2018). The utilitarian purpose of the work is to initiate work on the cities' compliance with the semi-periphery and periphery of the civilization challenge of countries (and even global cities themselves) that are currently more developed. This view was expressed by Z. Rykiel (2006) claiming that the basis for meeting the civilizational challenge should be to understand that the functions constituting the core of the world system are knowledge, innovation production and management of Z. Rykla (2006). Observing the changes in the global economic and political system, it seems that one should seek an answer to the question: Is the return of the world economic and political system to small cities a form of deep ecology, i.e. a holistic view of the trend and progress in the growth of sustainable urban development seeing man as an individual in a global state? A feature of the research is their repeatability and comparability, which means that the result of the research depends on the assumptions made.

Keywords: big and small cities, ecological economics, environmental economics, sustainable development, the core of the global economic and political system, semi-periphery of the global economic and political system, the periphery of the global economic and political system, background of the global economic and political system.

Miasto jako centrum biznesu jest organizacją obejmującą organizacje niższego rzędu wraz z internetem oraz potrzebne techniki i technologie, a także nastawienie na zmiany w relacjach z klientami i umieszczoną w środowisku przyrodniczym i społecznym. 

Celem pracy jest uzasadnienie, że wciąż jest aktualne twierdzenie Z Rykla (2006 s.228), iż Upadek światowego systemu komunistycznego (Drugiego Świata) na przełomie lat siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. spowodował załamanie się polityczno-ideologicznego podziału świata, co umożliwiło powrót do klasycznego modelu rdzenia i peryferii w systemie gospodarki światowej. Obserwuje się utrwalenie się tego podziału w stosunku do państw Zachodniej, Środowej i Wschodniej Europy. Światowy system ekonomiczno-polityczny świata doprowadził również do przesunięcia się obecnie punktu ciężkości rozwoju oraz tempa powstawania nowych miast jako centrów biznesu do krajów azjatyckich (Lipińska 2018). Celem utylitarnym pracy jest spowodowanie podjęcia prac nad sprostaniem przez miasta semiperyferii i peryferii wyzwaniu cywilizacyjnemu krajów (a nawet już samych miast globalnych) obecnie wyżej rozwiniętych. Podgląd ten wyraził Z. Rykiel (2006), twierdząc, że podstawą sprostania wyzwaniu cywilizacyjnemu powinno być zrozumienie, że funkcjami konstytuującymi rdzeń systemu światowego są wiedza, wytwarzanie innowacji i zarządzanie Z. Rykla (2006). Obserwując dokonujące się zmiany w światowym systemie ekonomiczno-politycznym wydaje się, że należy poszukiwać odpowiedzi na pytanie: Czy powrót światowego systemu ekonomiczno-politycznego świata do miast małych jest formą głębokiej ekologii, tj. nurtem holistycznego ujęcia i postępem we wzroście zrównoważonego rozwoju miast z punktu widzenia człowieka jako jednostki w państwie globalnym? Cechą badań jest ich powtarzalność i porównywalność, a to oznacza, że wynik badań zależy od przyjętych założeń.

Słowa kluczowe: wielkie i małe miasta, ekonomia ekologiczna, ekonomia środowiska, zrównoważony rozwój, rdzeń światowego systemu ekonomiczno-politycznego, semiperyferie światowego systemu ekonomiczno-politycznego, peryferie światowego systemu ekonomiczno-politycznego, tło światowego systemu ekonomiczno-politycznego.

Pliki do pobrania

The management of information and decision to the environment on the polish one side border with Ukraine in terms of transformation of international safety system

red. Ewa Lipińska

        The article defines the concept of safety and threats to the natural environment.
Potential goals of crisis situations - natural disasters and terrorist attacks - have been identified in the border zone, which may have a cross-border impact. The strategic role of information and decision-making management in the environment was explained as the basic phase of security or threat assessment in the international partnership. Examples are given of hazard maps and risk assessments to show how difficult it is to determine the actual threat scales. At the end, Polish-Ukrainian needs in the field of integration of information and decision management in the environment and updating of systems for notifying and warning about crisis situations were
indicated, which should also be the result of the transformation of the international security system.
Keywords: safety; danger; crisis situation; natural environment; information and decision management; hazard maps; sustainable development; bordering zone; international integration.

        W artykule zdefiniowano pojęcie bezpieczeństwa i zagrożenia wobec środowiska przyrodniczego. Określono potencjalne cele sytuacji kryzysowych – katastrof naturalnych i zamachów terrorystycznych – w strefie przygranicznej, które mogą mieć transgraniczny zasięg oddziaływania. Wyjaśniono strategiczną rolę zarządzania informacyjno-decyzyjnego środowiskiem jako podstawową fazę oceny bezpieczeństwa lub zagrożenia w partnerstwie międzynarodowym. Podano przykłady map zagrożeń i oceny ryzyka dla wykazania, jak trudno jest ustalić rzeczywistą skale zagrożenia. Na zakończenie wskazano polsko-ukraińskie potrzeby w zakresie integracji zarządzania informacyjno-decyzyjnego środowiskiem i aktualizowania systemów powiadamiania i ostrzegania o sytuacjach kryzysowych, które też powinny być skutkiem transformacji systemu bezpieczeństwa międzynarodowego.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo; zagrożenie; sytuacja kryzysowa; środowisko naturalne; zarządzanie informacją i decyzją; mapy zagrożeń; zrównoważony rozwój; strefa przygraniczna; integracja międzynarodowa.

Pliki do pobrania

Rozmieszczenie i wpływ na środowisko emisji ze złóż substancji węglowodorowych współwystępujących ze złożami wód mineralnych w gminie Iwonicz-Zdrój

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2013, Rozmieszczenie i wpływ na środowisko emisji ze złóż substancji węglowodorowych współwystępujących ze złożami wód mineralnych w gminie Iwonicz-Zdrój, Stowarzyszenie Naukowe Przestrzeń Społeczna i Środowisko, ISBN 978-83-63666-29-3, Rzeszów.

Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2011-2013 jako projekt badawczy nr N N525 252840 wykonany w ramach umowy nr 2528/Bz 2011 r., na podstawie decyzji MNiSW o dofinansowaniu projektu badawczego własnego pt "Ocena wpływu naturalnej migracji przypowierzchniowej substancji węglowodorowych na warunki eksploatacji wód mineralnych w uzdrowiskach na przykładzie Iwonicza-Zdroju".

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego jest jedną z istotnych gałęzi gospodarki narodowej i samego górnictwa. W Polce obszar ropo- i gazonośny jest położony między innymi w środkowej i wschodniej części polskich Karpat fliszowych. W książce zawarto ocenę (raport) wyników badań terenowych i laboratoryjnych oraz dokumentacji archiwalnych dotyczących gminy o statusie uzdrowiska. Badania autorskie w gminie wykonano z powodu występowania na jej obszarze wód mineralnych o właściwościach leczniczych, których złoża współwystępują ze złożami substancji węglowodorowych i są gospodarczo eksploatowane.

Powódż 2010 - przyczyny i skutki

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (redaktor), 2011: Powódź 2010 – przyczyny i skutki. W załączeniu suplement do publikacji na płycie DVD pt. Walcząc z żywiołem. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Rzeszów.

Praca zbiorowa pod red. Ewy Lipińskiej.

Naturalne zjawisko jakim była w 2010 r. powódź jest szczególnym przykładem wpływu praw natury na decyzje człowieka. Ta klęska żywiołowa, dotknęła cała Południową Europę, w tym sytuacja kryzysowa dotknęła Polskę. Publikacja zawiera zagadnienia teoretyczne i praktyczne, analizę przyczyn, przebiegu i skutków powodzi w maju i czerwcu 2010 r. na obszarze Województwa Podkarpackiego. Omówiono również specyfikę działań służb wchodzących w skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego. Dokonano oceny podjętych działań i ich skuteczności w wymiarze ekologicznym, zdrowotnym, gospodarczym, ekonomicznym i społecznym.

Tekst na stronie:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/inne-publikacje/powodz-2010-przyczyny-i-skutki/ [dostęp:17.02.2018]

Uzdrowiska Województwa Podkarpackiego - identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., Nawrot J., Czaderna E., Cwynar M., Satkowska D., 2014, Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska, w: E. J. Lipińska (red.): Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ISBN 978-83-939271-0-4, Rzeszów.

Praca zbiorowa pod red. Ewy J. Lipińskiej

Monografia jest pierwszym publikowanym raportem o stanie i jakości środowiska w gminach posiadających status uzdrowiska i charakteryzujących się współwystępowaniem wód mineralnych z substancjami węglowodorowymi i ich naturalną, niekontrolowaną emisją do środowiska - zjawisko unikatowe w Polsce, w skali Europy i świata.

Zebrany materiał statystyczny dotyczy sytuacji demograficznej i prowadzonej działalności gospodarczej, zasobów przyrodniczych i sposobów korzystania z tego środowiska, monitoringu presji na środowisko, oceny stanu i jakości jego elementów.

Zagadnienie wpływu na geoekosystemy gmin o statusie uzdrowiska górnictwa i przemysłu naftowego jest interdyscyplinarne, obejmujące w sposób kompleksowy aspekty: techniczne i biologiczne, gospodarcze i społeczno-ekonomiczne, naukowe i polityczne, wpływające na stan, ochronę i kształtowanie środowiska człowieka.

Tekst na stronie;

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/inne-publikacje/uzdrowiska-wojewodztwa-podkarpackiego-identyfikacja-wybranych-zagrozen-srodowiska/

[dostęp:17.02.2018]

Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2014 roku

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (redaktor), 2015: Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2014 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. ISSN 2082-5544. Rzeszów.

Praca zbiorowa pod red. Ewy J. Lipińskiej.

Ochrona środowiska naturalnego polega na eliminowaniu, bądź ograniczaniu przejawów i postaw szkodliwych w nim przekształceń naturalnych i antropogenicznych. Obejmuje zespół działań związanych z zapobieganiem powstawaniu tych szkodliwych przekształceń lub ich ograniczaniem, a także rewaloryzację, rewitalizację, rekultywację i renaturyzacje elementów środowiska przyrodniczego.

Przyroda jest tym elementem jakości życia człowieka, bez którego nie osiągnie on dobrobytu swej egzystencji na Ziemi.

Monografia informuje o zasadach ochrony: powietrza, wód, powierzchni ziemi, przed polami elektromagnetycznymi, zwierząt i roślin. Informuje również o przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom - odpadom. Prezentuje funkcję Inspekcji Ochrony Środowiska w województwie.

Tekst na stronie:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-rok-2014/

[dostęp: 17.02.2018]

Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2012 roku

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (red.), 2013, Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2012 roku, miejsce opracowania: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Praca zbiorowa pod red. Ewy J. Lipińskiej

Skutki oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze są widoczne w formie zdegradowanych gleb, zanieczyszczonych wód i atmosfery. Spoglądając na problem ochrony środowiska przyrodniczego przez pryzmat europy niezwykle trudno jest oszacować wielkość zaniedbań w ochronie środowiska przyrodniczego i wielkość rzeczywistych kosztów zewnętrznych ponoszonych przez organizacje za powodowane straty i szkody w środowisku naturalnym.

Ochrona środowiska naturalnego jest w gestii różnych skal społecznych.: od gospodarstw rodzinnych i przedsiębiorstwa przemysłowe, po organ rządowy i jego oddziały oraz organ samorządowy i jego oddziały, po ponadpaństwowe ugrupowania polityczne i społeczne, i organy ścigania.

Publikacja zawiera identyfikację stanu i jakości atmosfery, gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, przyrody, emisji hałasu i emisji pól elektromagnetycznych, odpadów i działalności na rzecz ochrony środowiska oraz dobre praktyki w zakresie odnawialnych źródeł energii na terytorium Województwa podkarpackiego.

Tekst na stronie:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-rok-2012/

[dostęp: 17.02.2018]

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument polityki zarządzania zasobami środowiska

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2011, Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument polityki zarządzania zasobami środowiska, Zeszyt Nr 50, Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, ISBN: 978-83-89259-63-6, Krosno.

Celem pracy jest pokazanie roli jednego z ważniejszych instrumentów ochrony środowiska, jakim jest planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Omówiono aspekty prawne gospodarowania przestrzenią i zasobami środowiska. Pokazano powiązanie działań administracji samorządowej, przedsiębiorców i inwestorów w realizacji zadań zagospodarowywania przestrzeni zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wskazano warunki dostępu do informacji o środowisku i udziale społeczeństwa w jego ochronie. Wyjaśniono ogólne zasady ochrony środowiska i sposoby rozwiązywania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Zwrócono uwagę na prawo unijne i krajowe, bazy danych o środowisku, indywidualne systemy rozwoju lokalnych struktur samorządowych, konieczność podejmowania badań naukowych i kontynuację postępu technicznego oraz wymianę wiedzy i informacji.

            Praca pokazuje konieczność systemowego podejścia do zagadnień gospodarczych, społecznych i administracyjnych, czyli zastępowania zagadnień wycinkowych opisujących te obszary – analizami całościowymi. Wdrożenie takiej analizy jest realizacją zobowiązania państwa członkowskiego Unii Europejskiej do podejmowania działań w celu osiągnięcia porozumienia i najwyższego stopnia współpracy w układzie samorząd terytorialny – przedsiębiorca – inwestor – mieszkaniec gminy.

Gospodarka odpadami (Zarys gospodarki odpadami)

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2003: Gospodarka odpadami. Zeszyt Nr 3. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Krosno.

Lipińska E. J., 2003: Zarys gospodarki odpadami. Zeszyt Nr 3. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Krosno.

Podręcznik poświęcony jest tematyce gospodarowania odpadami stałymi. Przedstawione zostały podstawowe, teoretyczne zasady zarządzania odpadami komunalnymi, przemysłowymi i niebezpiecznymi. Omówiono rolę wytwórcy i posiadacza odpadów, a także zadania gminy w tym zakresie. Autorka zwróciła uwagę na konieczność nawiązywania przez samorządy gmin współpracy z lokalną społecznością, szczególnie w zakresie informowania o planowanych inwestycjach dotyczących metod destrukcji zanieczyszczeń.

Omówione zostały wybrane elementy ekologii i technologii w powiązaniu z fizyko-chemicznymi i biochemicznymi procesami zachodzącymi w utylizowanych odpadach. Część omawianych metod rozłożona została na procesy jednostkowe zachodzące na składowiskach, w kompostowniach i w zakładach termicznej utylizacji odpadów. Uogólnione ostały teoretyczne podstawy zjawisk zachodzących na granicy faz i ich wpływ na przebieg destrukcji odpadów.

Podstawy ochrony środowiska od atmosfery do górotworu

19-02-2018 r.
, red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2004: Podstawy ochrony środowiska od atmosfery do górotworu. Zeszyt Nr 11. Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Krosno.

Cykl wykładów o kształtowaniu i ochronie środowiska życia człowieka. Cała pozycja podręcznikowa składa się z trzech części: część I pt. „Ewolucyjne kształtowanie środowiska do czasów współczesnych”, część II pt. „Biosfera- moje i twoje siedlisko” oraz część III pt. „Górnictwo, jako element antropopresji”. Każda z części stanowi odrębną składową o ściśle określonej tematyce.

Eksploatacja ropy naftowej i gazu ziemnego oraz jej skutki w obrębie pogranicza polsko-ukraińskiego - rys historyczny

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2013, Eksploatacja ropy naftowej I gazu ziemnego oraz jej skutki w obrębie pogranicza polsko-ukraińskiego – rys historyczny, w: J. Gąsior i in. (red.), Katedra gleboznawstwa, Chemii Środowiska I Hydrologii, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego wspólnie z Wydziałem Biologicznym Uniwersytetu pedagogicznego w Drohobyczu, “Acta Carpathica 21”, ISBN 978-83-7667-162-8, ISBN 978-617-7235-64-3, Drohobycz, 115-120.

Polityka Wspólnoty w odniesieniu do ochrony środowiska stawia sobie za cel wysoki poziom ochrony. Uwzględniać ma różnorodność sytuacji w poszczególnych regionach Wspólnoty. Do formułowania i realizacji polityki w tym zakresie i innych polityk wspólnotowych potrzebne są informacje przestrzenne aby było możliwe połączenie informacji i wiedzy z różnych sektorów. Informacja o spółkach naftowych XIX wieku pozwala nakreślić pełny obraz powstającego przemysłu naftowego i ocenić jego wpływ na środowisko hydrogeologiczne i geologiczne. Informacja przestrzenna to również inwentaryzacja, zabezpieczenie i monitoring starych odwiertów. To ochrona obszarów, na których są uzdrowiska. Prace wiertnicze, wszystkie, powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednich dokumentach.

 Słowa kluczowe: ropa naftowa, uzdrowiska, szkoda w środowisku.

The Geological Conditioning of Hydrocarbon Emissions Resulting From Soil Contamination

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2015, The geological conditioning of hydrocarbon emissions resulting from soil contamination, Journal of Ecological Engineering, ISSN 229-8993, Volume 16, Issue 1, 43-49.

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-9a589533-3d53-4b07-8e3b-0ddc5079b463/tab/summary [dostęp: 18.02.2028]

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-c21d75e8-77ae-4358-ab21-fdd0c2bf4bf6/tab/jContent?q=sc*op*l_0*c_0journalYear_0FACET%3Aeq%3A21af3c62-bcd9-4e06-8f3f-42dceddc2a77._002015*p_0cP.1&localeQueryString=field%3D%5EjournalYear%26value%3D%5E_02015%26resourceId%3Dbwmeta1.element.baztech-22075b38-9c03-44b5-81bf-b5aaba127731%26tabType%3Dsummary%26availability%3DNOT_AVAILABLE%26supportedAjaxTabs%3Dreferences%26supportedAjaxTabs%3Dcontributors%26supportedAjaxTabs%3DjContent [dostęp: 18.02.2018]

EN

This article is an attempt to analyze and assess the natural phenomena which are emissions and hydrocarbon migration of substances into the environment. This phenomenon takes place in the Polish Carpathians, in Nature 2000 areas. Hydrocarbon substances are operated.

Keywords: geology, hydrocarbon substances, pollution, environmental protection.

Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2013 roku

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (red.), Błajda H. i in., 2014, Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2013 roku, miejsce opracowania: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Pod red. Ewy Lipińskiej

Zrównoważony rozwój jest podstawą funkcjonowania społeczeństw i kreowanej przez nie gospodarki. Ekonomia odgrywa pierwszoplanową rolę w kreowaniu stanu i jakości środowiska naturalnego. Estetyka przyrody, estetyka krajobrazów otaczających osoby, ich grupy i społeczności oraz zdrowie ekosystemów zależy od finansowania działalności wszystkich organizacji. Społeczna odpowiedzialność biznesu za środowisko naturalne została wyrażona raportem o stanie i jakości powietrza, wód, powierzchni ziemi , ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi i in.

Tekst na stronie:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-rok-2013/ [dostęp:17.02.2018]

Karpackie Zasoby Substancji Węglowodorowych Polski i Ukrainy

red. Ewa Lipińska

Prezentacja wykonana i zaprezentowana na Konferencji w Drohobyczu, 21 – 23 października 2014 r. w Drohobyczu na Ukrainie. Była to Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Funkcjonowanie ekosystemów naturalnych i antropogenicznych w rejonie Karpat”, zorganizowana przez Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu, w ramach realizacji programu „Integracja środowisk naukowych obszaru pogranicza polsko-ukraińskiego”.

W Konferencji uczestniczyli pracownicy naukowi ośrodków akademickich obszaru wsparcia objętego projektem, zajmujący się problematyką biologiczno-rolniczą, przyrodniczo-matematyczną, ekonomiczną, socjologiczno-historyczną i pokrewnymi.

Zielona gospodarka Europy – Dobro. Etyka

red. Ewa Lipińska

Prezentacja przygotowana na Konferencję nt. „Podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej a ochrona środowiska – między teorią a praktyką” współorganizowana przez Sejmik Województwa Podkarpackiego, Zakład Prawa Handlowego i Gospodarczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska oraz organizacje studenckie.

Przedmiotem konferencji była problematyka związana z podejmowaniem oraz prowadzeniem innowacyjnej działalności gospodarczej przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu ochrony środowiska w ramach realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Polski Południowo-Wschodniej.

W konferencji wzięli udział naukowcy wyższych uczelni z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także przedstawiciele jednostek samorządowych.

Zarys metodyki identyfikacji dawnych wyrobisk górniczych, tzw. kopanek ponaftowych, na obszarze uzdrowiska iwonicz-Zdrój

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., Kustroń-Mleczak P., Rymar S., 2011, Zarys metodyki identyfikacji dawnych wyrobisk górniczych, tzw. „kopanek ponaftowych”, na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój, w: J. Pinińska, Z. Frankowski (red.): Współczesne problemy geologii inżynierskiej w Polsce, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 446 (1), ISSN 0867-6143, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa, 199-206.

Mining works connected with prospecting for oil within the area of Iwonicz Zdrój started in 1860, in the form of mine wells, so called “kopanki”. The key  document, which keeps a record of  mine wells distribution, constitutes an old greaseproof document including cadastral plots extract with localization points of excavations. It served as a basis for outlining 13 research points.

The coordinates of research points were outlined using satellite geodetic measurement techniques, whereas the initial depth identification within the area of outlined points – using the georadar method. In order to determine the  geographic coordinates as well as the rectangular research points, a Trimble R6 satellite receiver was employed. Topographic and height surveys were performed in the area significantly diversified in terms of its morphology, as well as covered with dense, high vegetation. The applied measurement method allowed to obtain coordinates of the research points with the mean error of situational position 1.03 m, as well as with the mean error of altitude position 1.62 m. The obtained accuracy of situational and altitude positions fulfils the accuracy requirements included in the outlines of the project, and is justified by the subject of the study as well as by its aim.

Key words: “kopanki”, geological structure, georadar measurement, coordinates measurement, GPS, Be³kotka spring, Iwonicz-Zdrój.

The hydrocarbon impurity of mineral waters and soils in Iwonicz-Zdrój

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2012, The hydrocarbon impurity of mineral waters and soils in Iwonicz-Zdrój, w: W. Biały i inn. (red.) Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Produkcji: Management Systems in Production Engeneering, Scientific and Technical Quarterly) No 2 (6), Wydawnictwo: PA NOVA S.A., ISSN 2299-0461, Gliwice, 32-38.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-BWM1-0009-0011 [dostęp: 18.02.2018]

EN

The commune of Iwonicz�-Zdrój is a spa commune. The co�]occurrence of springs of mineral water with sources of hydrocarbon substances is characteristic of the commune. The natural emissions of hydrocarbons poses a risk of their continuous or pulsed entering into soil and water. The zone A of the health resort protection is to meet the specific requirements of environmental protection. In this zone, samples of soil and underground water were taken for laboratory tests. Substances exceeding the standards of environmental quality were fixed.

PL

Gmina Iwonicz-Zdrój jest gminą uzdrowiskową. Cechą charakterystyczną dla gminy jest współwystępowanie źródeł wód mineralnych ze źródłami substancji węglowodorowych. Naturalna emisja substancji węglowodorowych stwarza ryzyko ciągłego lub pulsacyjnego przedostawania się ich do środowiska gruntowo-wodnego. Strefa A ochrony uzdrowiskowej ma spełniać szczególne wymagania ochrony środowiska. W strefie tej pobrano próbki gleby i wody podziemnej do badań laboratoryjnych. Oznaczono substancje przekraczające standardy jakości środowiska.

Miejsce samorządu gminnego w europejskim systemie gospodarki odpadami

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Miejsce samorządu gminnego w europejskim systemie gospodarki odpadami, Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Czasopismo Komisji Technicznej Infrastruktury Wsi PAN, Nr 2, Kraków, 71-86.

Przedstawiono gospodarkę odpadami w gminie, kiedy Polska została członkiem Unii Europejskiej. Dokonano analizy jak administracja samorządowa przygotowana jest do realizacji zadań własnych w ochronie środowiska. Zwrócono uwagę na społeczność lokalną - ważny potencjał dla wzrostu gospodarczego podregionów i regionów.

Substancje niebezpieczne w strefie ochrony uzdrowiskowej gminy Iwonicz-Zdrój

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2013, Substancje niebezpieczne w strefie ochrony uzdrowiskowej gminy Iwonicz-Zdrój, Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, w: P. Koszelnik, A. Kozłowski, J. Rak, S. Woliński (red.), Kwartalnik tom XXX, zeszyt 60 (nr 3/2013), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, ISSN 2300-5130, Rzeszów, 29-46.

Akty normalizacyjne w pewnym stopniu ujednoliciły system ochrony środowiska przyrodniczego w całej unii Europejskiej. Wprowadziły one jedynie możliwe sposoby tej ochrony. Ich celem jest zachęcanie do poszukiwania metod, technik i technologii bardziej efektywnych. Gmina Iwonicz-Zdrój posiada status uzdrowiska i ma wyznaczony teren górniczy. Wydobywa sie na jej obszarze wody mineralne, ropę naftowa i gaz ziemny. Strefy ochrony uzdrowiskowej A, B i c mają szczególne wymagania w zakresie prowadzonej na nich działalności gospodarczej.

Miejsca naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego na Podkarpaciu

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Miejsca naturalnego wypływu ropy naftowej i emisji gazu ziemnego na Podkarpaciu, w: J. Gruszczyński, J. Kwapisz, A. Krakowiak-Bal, S. Węglarczyk (red.): Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, T. 1, Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, ISSN 1732-5587, Kraków, 13-24.

PL
Na obszarze polskich i ukraińskich Karpat występują naturalne wycieki ropy naftowej i emisja gazu ziemnego. Często są to obszary rolnicze. Wiedza o tych miejscach uzupełnia infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE). Inwentaryzacja źródeł naturalnego wypływu pozwala ocenić ryzyko środowiskowe, stan techniczny studni, wymagany stopień zabezpieczenia. Inwestycje są potrzebne m.in. by chronić polskie dziedzictwo naturalnego środowiska. Miejsca te są świadectwem po powstałym i rozwijającym się polskim górnictwie naftowym (w XIX wieku). Ze wszystkich krajów austriackich tylko Galicja i Bukowina posiadały żywice ziemne. Od 1885 roku powstawały pierwsze krajowe i zagraniczne spółki naftowe na obecnej ziemi polskiej i ukraińskiej. Ich powstaniu sprzyjało prawo górnicze i naftowe tamtych lat (ustawy i rozporządzenia lat 1854, 1862, 1883–1884, 1906, 1908, 1915, 1919, 1926, 1928 i 1934–35). W wyniku wyczerpania złóż i działań wojennych wiele miejsc porzucono i zapomniano. Przemiany ustrojowe i gospodarcze ostatnich lat powodują deficyt ropy naftowej na wolnym rynku europejskim. Determinuje to powrót do Polskich zasobów ropy naftowej w obszarze Karpat fliszowych.
EN
In the Polish and Ukrainian Carpathians there are natural spills of oil and natural gas emissions. Often these are agricultural areas. Knowledge of these areas complements the infrastructure for spatial information in the European Community (INSPIRE). Inventory of natural resources can flow to assess environmental risks, the technical condition of wells, the required levels of security. Investments are needed including Polish heritage to protect the natural environment. These places are a testament to the original and developing Polish oil mining (in XIX century). Of all countries, only Austrian Galicia and Bukovina had ground resins. In 1885 created the first national and foreign oil companies on the current Polish land and the Ukrainian. They favored the creation of mining law and oil those years (laws and regulations years 1854, 1862, 1883–1884, 1906, 1908, 1915, 1919, 1926, 1928 and 1934–1935). As a result of the mines were exhausted and many of the war was abandoned and forgotten places. The political and economic transformations of recent years give rise to a deficit of oil on the open European market. This determines the return to the Polish oil resources in the area of the Carpathian.

Zanieczyszczenie substancjami węglowodorowymi wód mineralnych i gleb w Iwoniczu-Zdroju

red. Ewa Lipińska

Naturalna emisja substancji węglowodorowych stwarza ryzyko ciągłego lub pulsacyjnego przedostawania się ich do środowiska gruntowo-wodnego. Strefa A ochrony uzdrowiskowej ma spełniać szczególne wymagania w zakresie ochrony środowiska z powodu lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w tej właśnie strefie.

Substancje kontrolowane - obowiązek ochrony przed ich uwalnianiem do środowiska

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Substancje kontrolowane – obowiązek ochrony przed ich uwalnianiem do środowiska, Kwartalnik Górnictwo i Geologia, T. 5, Z. 4, Politechnika Śląska, ISSN 1896-3145, Gliwice, 159-168.

Podmioty używające substancji kontrolowanych mają obowiązek ich ewidencji. Te zaś, które wprowadzają do obrotu produkty, urządzenia i instalacje zawierające substancje kontrolowane mają obowiązek ich oznakowania. Obowiązków jest wiele, a wywiązywanie się z nich jest kontrolowane przez organ inspekcji ochrony środowiska.

Ocena wpływu substancji węglowodorowych na wody powierzchniowe gmin uzdrowiskowych województwa podkarpackiego

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2014, Ocena wpływu substancji węglowodorowych na wody powierzchniowe gmin uzdrowiskowych województwa podkarpackiego, Kwartalnik: Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, w: P. Koszelnik, A. Kozłowski, J. Rak, S. Woliński (red.), Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, T. XXXI, Z. 61 (nr 3/1/2014), ISSN 2300-5130, Rzeszów, 141-158.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-140ebd38-3400-42a6-9534-2cdc0e565842 [dostęp: 18.02.2018]

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-140ebd38-3400-42a6-9534-2cdc0e565842 [dostęp: 18.02.2018]

Przewidywalność i chaos na obszarach Natura 2000, lokalizacja inwestycji w gospodarce odpadami

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2012, Przewidywalność i chaos na obszarach Natura 2000. Lokalizacja inwestycji z gospodarki odpadami, (red.) Krupa Jan, Soliński Tomasz pt. Ochrona Środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, ISBN 978-83-912615-6-9, Dynów, 161-170.

Przewidywalność w układach uporządkowanych, zarówno klasycznych, jak i kwantowych,zależy od znajomości warunków początkowych. Chaos nie jest nieprzewidywalny. Nauka o prawach natury jest podstawą podejmowania właściwych decyzji o lokalizacji inwestycji. Inwestycja w gospodarce odpadami wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko naturalne. jak każda inwestycja może bowiem spowodować poważną awarie przemysłową, która wywoła szkodę w środowisku naturalnym. Przykładem jest powódź w 2010 r., która nie oszczędziła obszarów natura 2000 i zlokalizowanej na nich infrastruktury technicznej.

Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2011, Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska, (red.) Krupa Jan pt. Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego, Związek Gmin Pogórza Dynowskiego, ISBN 978-83-912615-7-6, Dynów, 95-106.

Inspekcja ochrony środowiska jest organem rządowym powołanym do kontrolowania podmiotów gospodarczych w zakresie przestrzegania przez nie prawa ochrony środowiska. Monitoring jest drugim zadaniem inspekcji w celu zbierania danych i informacji o środowisku naturalnym, ich gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji o stanie i jakości środowiska naturalnego.

Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń na szczeblu gminnym

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2009, Rejestry uwalniania i transferu zanieczyszczeń na szczeblu gminnym, w: T. Marcinkowski (red.): Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu, ISBN 978-83-89696-72-X, Poznań, 113-124.

Opisano dostęp do informacji o zanieczyszczeniach w gminach województwa podkarpackiego. Przedstawiono przygotowanie gminnych służb ochrony środowiska do prowadzenia bazy danych o środowisku.

Zastosowanie metody GPR do ustalenia zmian antropogenicznych w górotworze w strefie "A" ochrony uzdrowiskowej w gminie Iwonicz-Zdrój

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2012, Zastosowanie metody GPR do ustalenia zmian antropogenicznych w górotworze w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej w gminie Iwonicz-Zdrój, w: A. Buchacz, F. Plewa, E. Leśko (red.): Górnictwo i geologia, Kwartalnik T. 7, Z. 2, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, ISSN 1896-3145, Gliwice, 151-164.

Metodą GPR wykonano badanie warstwy litosfery, aby uzyskać przestrzenny rozkład oraz model ośrodka litologicznego. Oceniono przydatność metody do poszukiwania i lokalizacji antropogenicznych zmian w górotworze. obiektem badań były dawne wyrobiska górnicze zwane "kopankami" Do interpretacji pomiarów GPR wykorzystano wyniki badań geologiczno-inżynierskich.

Ekonomiczne aspekty związków przyczynowo-skutkowych w gospodarowaniu odpadami

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Ekonomiczne aspekty związków przyczynowo–skutkowych w gospodarowaniu odpadami, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego, Nr 1, T. 1, Kraków, 660-671.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000161069511 [dostęp: 18.02.2018]

PL

Opisano politykę gospodarowania odpadami w polskich warunkach. Przedstawiono nakłady na realizację polityki ekologicznej państwa w latach 2003 – 2006 i 2007 – 2010. Zamieszczono przykłady warunków realizowania zadań z sektora odpadów w podkarpackich gminach w latach 2003-2005.
EN
Operations not included in the qualitative and quantitative analysis of waste are a main reason for the disparity between the amount of waste produced in households and that which is actually collected. Insufficient financing is responsible for the lack of such an analysis. However, financing of environmental protection and waste management are indispensable for the development of community infrastructure.(original abstract)

Przygotowania logistyczne transportu drogowego materiałów niebezpiecznych na przykładzie terenów przygranicznych Podkarpacia

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Przygotowania logistyczne transportu drogowego materiałów niebezpiecznych na przykładzie terenów przygranicznych Podkarpacia, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi PAN, Nr 2, ISSN 1732-5587, Kraków, 203-213.

PL
Transport materiałów niebezpiecznych oraz ich dystrybucja mieści w sobie ryzyko wystąpienia szkody w środowisku. Międzynarodowy transport towarów niebezpiecznych jest kontrolowany. Wybór drogi transportu zależy od jej jakości. Transport towarów niebezpiecznych odbywa się siecią transportu osobowego. Przeciwdziałanie awariom to ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Zagrożenie jest bezpośrednie i pośrednie. Wielokierunkowość działań w transporcie drogowym wymaga specjalistycznego przygotowania wielu służb cywilnych i umundurowanych. Gdy wystąpi szkoda w środowisku wymagane jest jej usunięcie i rekultywacja terenu. Przepisy prawne regulują, kto ma dokonać rekultywacji terenu. Infrastruktura transportowa w międzynarodowym i krajowym systemie jest ważnym elementem gospodarki kraju. Stan sieci transportowej jest ważną częścią rozwoju gospodarczego. Wolny rynek Unii Europejskiej i możliwość konkurencji to rozwój różnych rodzajów transportu. Transport drogowy jest obecnie dominującym w Polsce i decyduje o dostępie do kapitałów krajowych i zagranicznych.
EN
Transport of dangerous materials and their distribution encompasses the risk of damage to the environment. The international transport of dangerous materials is controlled. Choosing the road transport depends on its quality. Transport of dangerous materials is a passenger transport network. Prevention of accidents is to protect human health and life. The threat is direct and indirect. Multidirectional transport operations by road requires special preparation of a number of civilian and uniformed services. When an accident occurs in the environment is required for its removal and restoration of the land. The laws governing who can make site remediation. Transport infrastructure in the international and national system is an important part of the country's economy. State of the transport network is a barrier to economic development. The free market of the European Union and the possibility of competition is the development of different transport modes. Road transport is predominant in Poland and decide on access to domestic and foreign capital.

Postępowanie w przypadku awarii w transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych na terenach przygranicznych z Ukrainą

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Postępowanie w przypadku awarii w transporcie kolejowym materiałów niebezpiecznych na terenach przygranicznych z Ukrainą, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Wydawca: Komisja Techniczna Infrastruktury Wsi PAN, T. 2, ISSN 1732-5587, Kraków, 23-33.

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-be70f89c-926d-49db-b138-60460af47805 [dostęp: 18.02.2019]

PL
Sieć transportu kolejowego zanika. Stan techniczny infrastruktury kolejowej nie jest zadowalający. Ochrona środowiska przed awariami w transporcie kolejowym jest elementem polityki Unii Europejskiej. Transport kolejowy obejmuje również transport materiałów niebezpiecznych. Transport kolejowy to głównie transport osób. To transport krajowy i międzynarodowy. Ochrona zdrowia i życia ludzi jest obowiązkiem każdego przewoźnika kolejowego. Obowiązek ten wynika z międzynarodowych przepisów. Inspekcja ochrony Środowiska współdziała z Inspekcją Transportu Kolejowego. Współdziałanie dotyczy także zapobiegania awariom w transporcie kolejowym. To również pomoc w usuwaniu skutków awarii. Dokumentowanie i analiza awarii w transporcie jest częścią ochrony środowiska naturalnego. Transport kolejowy powinien być konkurencyjny dla innych form transportu materiałów i osób. Współpraca międzynarodowa powinna mieć na celu poprawę infrastruktury transportu kolejowego.
EN
Railway network disappears. The technical condition of railway infrastructure is not satisfactory. Environmental protection against failures in railway transport is part of the European Union's policy. Rail transport includes the transportation of hazardous materials. Rail transport is mainly passenger transport. This is national and international transport. Protecting human life and health is the responsibility of each rail cartier. This is an obligation of the international rulet. Inspection of Environmental Protection is working with Transport Railway Inspectorate. Interoperability concerns also prevent accidents in railway transport. It also help in disaster recovery. Documenting and analyzing failures in transport i spart of transport materials and people. International cooperation should be aimed at improving rail infrastructure.

Ocena wpływu górnictwa i przemysłu naftowego na geoekosystemy gmin uzdrowiskowych

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2014, Ocena wpływu górnictwa i przemysłu naftowego na geoekosystemy gmin uzdrowiskowych, w: J. Dziopak, D. Słyś, A. Stec (red.): INFRAEKO 2014. Nowoczesne miasta. Infrastruktura i Środowisko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7199-937-2, Rzeszów, 151-177.

Podano związek ekologii z geologią i sens oceny wpływu górnictwa i przemysłu naftowego na geoekosystemy, ze szczególnym uwzględnieniem gmin o statusie uzdrowiska o obszarów objętych europejską siecią ochrony Natura 2000. Skomentowano potrzebe archiwizacji danych przestrzennych. Oceniono - negtywnie - wpływ górnictwa i przemysłu naftowego na geoekosystemy.

Współwystępowanie węglowodorów ze złożami wód mineralnych w obszarach uzdrowisk karpackich

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2012, Współwystępowanie węglowodorów ze złożami wód mineralnych w obszarach uzdrowisk karpackich, w: J. R. Rak (red.): Wybrane aspekty ochrony wód i gospodarki wodnej południowo-wschodniej Polski, wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy, Wydawnictwo Muzeum Regionalnego im. Adama Fastnachta, ISBN 978-83-86801-68-8, Brzozów, 65-90.

PL

Wody mineralne nie mogą być zanieczyszczane. Niektóre wody mineralne współwystępują z węglowodorami. Normatywy higieniczne dla ropy naftowej nie zostały opracowane. Emisja ropy naftowej wokół źródeł wód mineralnych powinna być monitorowana. Ocena współwystępowania ropy naftowej i wód mineralnych powinna być elementem planów rozwoju gmin.

 Słowa kluczowe: wody mineralne, geologia, ropa naftowa, migracja, ochrona środowiska

 EN

Mineral waters cannot be contaminated. Some mineral waters can be found with petroleum. Sanitary norms for petroleum were not elaborated. The emission of petroleum around the sources of mineral waters should be monitored. The estimation of co-occurrence of petroleum and mineral waters should be included in plans of the development of communes.

 Keywords: mineral water, geology, petroleum, migration, environmental protection

Geologiczne uwarunkowania emisji weglowodorów będące skutkiem zanieczyszczenia gleb

red. Ewa Lipińska

Poruszono problem naturalnej emisji i migracji substancji węglowodorowych na obszarze Karpat polskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów sieci europejskiej Natura 2000

Wstęp do oceny geologiczno-inżynierskiej perspektywicznych obszarów poszukiwań węglowodorów w antyklinach obszarów fałdowych

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2011, Wstęp do oceny geologiczno-inżynierskiej perspektywicznych obszarów poszukiwań węglowodorów w antyklinach obszarów fałdowych, w: Ewa J. Lipińska (red.): Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2010 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ISSN 2082-5544, Rzeszów, 123-131.

Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego dostarcza surowców energetycznych, strategiczny produkt funkcjonowania gospodarki na całym świecie. polska posiada zasoby węglowodorów. Zbadanie i gospodarcze ich wykorzystanie wymaga poszukiwania innowacyjnych technik i technologii. Budowa geologiczna polskich złóż sprawia obecnie trudności w ich gospodarczym wykorzystaniu. ważne są też podstawy prawne i dostęp do informacji. Emisja węglowodorów do środowiska powinna być zintegrowana z celami ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego według zasady zrównoważonego rozwoju. Tym bardziej, że społeczności lokalne korzystają z tych surowców do indywidualnych celów.

Naturalna emisja płynów złożowych w sprzężeniu z celami ochrony uzdrowiskowej

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2011, Naturalna emisja płynów złożowych w sprzężeniu z celami ochrony uzdrowiskowej, w: Ewa J. Lipińska (red.): Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2010 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, ISSN 2082-5544, Rzeszów, 131-139.

Lecznictwo uzdrowiskowe jest zadaniem złożonym. Korzysta z naturalnych warunków środowiska przyrodniczego w poprawianiu jakości zdrowia człowieka. Złoża leczniczych wód mineralnych są zwykle podstawa lecznictwa uzdrowiskowego. Często współwystępują one ze złożami węglowodorów, co jest charakterystycznym zjawiskiem polski południowo-wschodniej. Ale obszary ochrony uzdrowiskowej podlegają tez szczególnej ochronie środowiska naturalnego. kontrola naturalnej emisji węglowodorów do środowiska powinna zostać więc objęta państwowym monitoringiem środowiska. Obecnie jest ona poza kontrolą, tj. następuje niekontrolowana emisja węglowodorów do środowiska przyrodniczego w Polsce.

Podkarpacki cud natury

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Podkarpacki cud natury, w: E. J. Lipińska (red.): Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2009 r., Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Rzeszów, 132-136.

Ekonomiczne i celowe zrównoważenie rozwoju górnictwa naftowego wymaga oceny historycznej terenów obecnie wyłączonych spod tej działalności górniczej. Te tereny poprzemysłowe znajdują sie obecnie często w dyspozycji gospodarstw leśnych i w prywatnym posiadaniu. Rekultywacja obszarów poprzemysłowych jest kosztowna, stąd też często te zdegradowane obszary nie mają swego właściciela. Starostowie prowadzą rejestry obszarów zdegradowanych i oni mają obowiązek rekultywowania obszarów nie posiadających swego właściciela, który poniesie koszty rekultywacji. Inwentaryzacja obszarów nie jest w pełni wykonana, chociaż autorka podjęła taką próbę w ramach badan własnych.

Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy i świata posiadającym własne złoża ropy naftowej i gazu ziemnego. Współczesne warunki techniczne i technologiczne nie pozwalają jednak na ich pełne wykorzystanie gospodarcze. Innowacyjne technologie wciąż są potrzebne w tej dziedzinie gospodarczej.

Naftowe dziedzictwo techniczne Podkarpacia lata 1854-1939

red. Ewa Lipińska

Naftowe dziedzictwo techniczne Podkarpacia lata 1854-1939 jest informacja o historycznej działalności górnictwa naftowego i jego rozwoju, dla obecnego zrównoważonego rozwoju na terytorium Polski, umożliwiający współprace z Ukrainą, obszarem współwystępowania wód mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego. Są to strategiczne surowce energetyczne świata wciąż nieumiejętnie wykorzystywane przez oba sąsiadujące kraje.

Prezentacja przygotowana dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:

https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/Brzozow-2009.pdf [dostęp: 18.02.2018].

Dziedzictwo czy ryzyko środowiskowe pozostałości dawnych robót górnictwa naftowego?

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2009, Dziedzictwo czy ryzyko środowiskowe pozostałości dawnych robót górnictwa naftowego? w: J. Skowronek (red.): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ISBN 978-83-905712-8-7, Katowice – Lędziny, 27-35.

Historyczne ujęcie współczesnego zjawiska emisji i migracji substancji węglowodorowych do środowiska przyrodniczego w Polsce, na przykładzie podkarpackich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Podstawowe spółki i koncerny naftowe działające w górnictwie i przemyśle naftowym lat przedwojennych.

Dziedzictwo środowiskowe po zachodnim zagłębiu naftowym (jasielsko-krośnieńskim)

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Dziedzictwo środowiskowe po zachodnim zagłębiu naftowym (jasielsko-krośnieńskim), w: J. Skowronek (red.): Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych, Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach i Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach, ISBN 978-83-905712-9-4, Katowice-Lędziny, 179-186.

Zachodnie zagłębie naftowe jasielsko-krośnieńskie lat przedwojennych i historyczna działąlnośc górnictwa i przemysłu naftowego.

Prawo naftowe w Galicji (1854-1913)

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Prawo naftowe w Galicji (1854-1913), w: J. R. Raka (red.): Walory ekologiczne i turystyczne północnej części Euroregionu Karpackiego, Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta w Brzozowie, ISBN 978-83-86801-49-7, Brzozów 2010, 373-388.

Jest to historia rozwoju prawa naftowego w Galicji. Prawa opartego na poszukiwaniu i eksploatacji zasobów środowiska naturalnego bez dbałości o stan tych zasobów i stan środowiska przyrodniczego. To wstęp do dalszych badań rozwoju prawa górniczego aż po współczesny zrównoważony rozwój i oceny oddziaływania na środowisko działlności górniczej i podmiotów tej branży gospodarki..

Środowisko naturalne w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i możliwości współpracy Polski z krajami Europy Wschodniej

red. Ewa Lipińska

Lipińska E., 2008, Środowisko naturalne w polityce gospodarczej Unii Europejskiej i możliwości współpracy Polski z krajami Europy Wschodniej, w: J. Misala (red.) Współpraca gospodarcza Polski ze wschodnimi krajami sąsiedzkimi oraz Estonią, Łotwą i Mołdową, Dotychczasowy rozwój i perspektywy, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, ISBN 978-83-7351-400-3, Radom, 241-250.

Ustanowienie wspólnego rynku, unii gospodarczej i walutowej ułatwia współpracę sąsiedzką między państwami. Polska po swojej wschodniej granicy ma kilku sąsiadów , z którymi współpraca może dotyczyć ochrony środowiska przyrodniczego. Współpraca międzynarodowa to także współpraca z krajami nie bezpośrednio sąsiadującymi. Ale zanieczyszczenia nie znają w ogóle granic. Stąd transgraniczne przeciwdziałanie im pełni istotna funkcję we współpracy międzynarodowej.

Partnerstwo społeczno-administracyjne w zarządzaniu odpadami gmin polskich

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Partnerstwo społeczno-administracyjne w zarządzaniu odpadami gmin polskich, Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISBN 978-83-7441-929-1, Lublin 2008, 184-196.

W referacie zarysowano główne cele, jakie postawiła sobie jednocząca narody Europa, z dziedziny ochrony środowiska naturalnego, w tym gospodarki odpadami. Uznano je za istotne dla zachowania harmonijnego związku między narodami w zakresie spójnego postępu gospodarczego, społecznego i kulturowego. Zwrócono uwagę na wybrane programy i inicjatywy społeczne, jakie były podejmowane w Europie i w Polsce. Wskazano przykłady społeczno-administracyjnego partnerstwa w lokalnej gospodarce odpadami komunalnymi.

Polityka zjednoczonej Europy w ochronie środowiska naturalnego

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008: Polityka zjednoczonej Europy w ochronie środowiska naturalnego. Polska i świat wobec wyzwań współczesności; w: W. Gizicki, D. Gizicka (red.): Aspekty polityczne, ekonomiczne i formalnoprawne. Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISBN 978-83-7441-929-1.

Czynnik społeczny w wdrażaniu polityki ochrony środowiska jest priorytetem w zjednoczonej Europie przez wspólną politykę i prawo ochrony środowiska. Przyroda i jej zdrowie przekłada się na zdrowie człowieka. Zdrowie człowieka uzależnione jest od wszystkich czynników środowiska przyrodniczego i stanu tego środowiska. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w gospodarce musi współcześnie uwzględniać i czynnik społeczny i czynnik kulturowy i środowiska przyrodniczego. Polityka w zakresie planowania przestrzennego inwestycji uwzględniać więc musi i transgraniczne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

Eкологічна освіта caмoвpядних cпiльнoт прикордоння Польщi тa Yкраїни

red. Ewa Lipińska

Лincькa Є. Я., 2007, Eкологічна освіта caмoвpядних cпiльнoт прикордоння Польщi тa Yкраїни, в. Giзiцький (ред.): Кордон мiж Польщeю тa Yкраїною: йoгo знaчeннa для peгioнy i Європи, Видавництвo ЛЮБЛІНСЬКoгo Католицькoгo університетy, ISBN 978-83-7363-504-3, Люблін 2008, 84-96.

Pliki do pobrania

Ecological Education of Self-Governing Communities in the Polish-Ukrainian Borderland

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Ecological Education of Self-Governing Communities in the Polish-Ukrainian Borderland, e: W. Gizicki (editors): Polish-Ukrainian Border’s Significance for the Region and Europe, The John Paul II Catholic University of Lublin, ISBN: 978-83-7363-505-0, Lublin 2008, 90-103.

The ecological education is one part of the general system of environmental protection management. The organs responsible for it are administrative institutions in charge of the execution of public tasks. The ecological education brings about changes in behaviour patterns, attitudes and the will to cooperate of the residents of a given area and is one step in the process of society’s development and the improvement of living conditions in the border land, leading to better economic development of these regions.

Edukacja ekologiczna wspólnot samorządowych przygranicza Polski i Ukrainy

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Edukacja ekologiczna wspólnot samorządowych przygranicza Polski i Ukrainy, w: W. Gizicki (red.): Granica Polski i Ukrainy: bariera czy szansa współpracy? Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISBN 978-83-7363-503-6, Lublin, 103-116.

Edukacja ekologiczna stanowi część ogólnego systemu zarządzania ochroną środowiska. Odpowiedzialne są za nią organy administracji powołane do wykonywania zadań publicznych. Edukacja ekologiczna prowadzi do zmiany wzorców zachowań, postaw i współpracy ludzi. Stanowi jedno z ogniw rozwoju społecznego i poprawy warunków życia ludności zasiedlającej przygraniczne terytoria. W rezultacie jest krokiem do wzrostu gospodarczego tych regionów.

Korupcja – możliwości wystąpienia zjawiska w Inspekcji Ochrony Środowiska

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2012, Korupcja – możliwości wystąpienia zjawiska w Inspekcji Ochrony Środowiska, [w] K. Mieckowska-Czerniak, K. Radzik-Maruszak „20 lat samorządu terytorialnego polsce, sukcesy, porażki, perspektywy”; Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ISBN 978-83-7784-204-1, Lublin, 675-691.

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) jest narzędziem systemu prawnego, które służy do konsekwentnego wdrażania i egzekwowania unijnego prawa ochrony środowiska. Zadania IOŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz wojewodowie. Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska (wioś), wchodzącej w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Do zadań należy kontrola i monitoring stanu środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Korupcja jest zjawiskiem, które jest, lub powinno być, przedmiotem szczególnego zainteresowania w obszarze instytucjonalnym i psychologicznym. Zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania społecznego i medialnego (skargi i wnioski na działalność organu lub jego pracowników). Niezależnie od skali korupcji i szczebla nadużycia władzy dla osiągnięcia korzyści innej niż publiczna - zjawisko to jest zawsze negatywnie oceniane.

Korupcja jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym i nie da się zastosować prostej analizy do oceny tego zjawiska. Raporty poświęcone korupcji w Polsce nie wymieniają IOŚ jako organu zagrożonego korupcją. Różnorodność spraw, które w służbie tej mogą zasługiwać na miano korupcji  nie powinna być czynnikiem, który uniemożliwia analizę i ocenę tego zjawiska. Danych statystycznych jest brak na ten temat ale badania zjawiska powinny być zdaniem autorki prowadzone. Analiza zjawiska korupcji i przyczyn jej występowania pozwoli na przygotowanie strategii zapobiegania i eliminowania zjawiska. Celem zasadniczym jest osiąganie najwyższego stopnia zaufania społecznego do procesów decyzyjnych mających miejsce w strukturach władzy krajowej, regionalnej i lokalnej.

Pliki do pobrania

Europejska mapa drogowa wzmacniania polityki ochrony człowieka i środowiska

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Europejska mapa drogowa wzmacniania polityki ochrony człowieka i środowiska, [w] „Społeczne dylematy Europy „; Katolicki Uniwersytet Lubelski, ISBN 978-83-7611-171-1, Lublin, 320-333.

PL

Historia ochrony środowiska w Polsce ma swoje przedwojenne tradycje. W Europie intensyfikacja działań proekologicznych nastąpiła w większości krajów w latach siedemdziesiątych dwudziestego wieku. Był to początek nowej ery w zakresie badań środowiskowych. Wiek dwudziesty pierwszy jest nowym etapem, w którym zdobycze nauk humanistycznych i technicznych kierują szczególną uwagę na ochronę i kształtowanie środowiska życia człowieka.

 EN

History of environmental protection has pre-war traditions in Poland. Intensification of pro-ecological operation has followed in Europe in majority country in lats seventieth twentieth centuries. There was start of new era in range of environmental research. Century twenty-first is new period in which acquisitions of humanistic sciences and they lead technical on protection particular note and forming of environment of life of person.

Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Protection of air and water in the border area Polish and Ukraine, CoЦiaльнo-eкoнoмiчнi npoблeмi cyчacнoгo nepioдy Yкраїни, Mexaнизмi взaЄмoдű cyбЄктiв eкoнoмiчниx вiднocин y тpaнcкopдoннoмy пpocтopi, Нaцioнaльнa aкaдeмiя нayк Yкраїни, Iнcтитyт peгіoнaльниx дocлiджeнь. Випycк 4 (102), ISSN 2071-4653, львiв 2013, 226-235.

EN

The article presents the results of studies monitoring the air and water. Research is conducted according to the guidelines of the European Union. This law transposed into Polish law. Research methods are uniform in Poland. This means that it can be compared with the results of other laboratories regional environmental inspectorates. Some studies are based on the Subcarpathian voivodeship. Some studies only areas located at the border of Polish and Ukrainian. Joint monitoring and research to make the environment is important to the health and life of the people and for the environment.

Stan środowiska i walory przyrodnicze powiatu strzyżowskiego

red. Ewa Lipińska

Pstrągowa 2013. Prezentacja wygłoszona na konferencji pt.: „Nowoczesna, zrównoważona turystyka – szansą na przełom gospodarczy powiatu strzyżowskiego” w ramach projektu - modelu Aktywizacji Powiatu Strzyżowskiego.

Udział brali samorządowcy, organizacje pozarządowe, przedstawiciele parków, Lasów Państwowych, szkół, ośrodków kultury, lokalnych firm. Organizatorami byli starosta strzyżowski oraz Stowarzyszenie Klaster Jakości Życia Kraina Podkarpacie. Celem było, m.in., przedstawienie projektu „Model Aktywizacji Powiatu Strzyżowskiego (MAPS)”,  w perspektywie rozwoju gospodarczego, szczególnie turystycznej. Na spotkaniu głos zabierali prezes Doliny Lotniczej i WSK Mielec Marek Darecki, starosta Robert Godek Monika Szymańska, prezes Klastra Kraina Podkarpacie, prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej czy Jarosław Reczek, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego. Dr Hubert Kotarski, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił propozycję projektu badawczego MAPS „Model Aktywizacji Powiatu Strzyżowskiego” zaś dr inż. Ewa Lipińska, przedstawiła stan środowiska i walory przyrodnicze powiatu strzyżowskiego.

Narzędzia kontrolne gospodarki odpadami

red. Ewa Lipińska

Prezentacja przedstawiona i zreferowana na I Ogólnopolskim Kongresie Recyklingu pt. Nowe prawo o odpadach. Recykling: obowiązek, konieczność czy moda?, organizator: Stowarzyszenie EKO-PAK w Warszawie, miejsce odbycia konferencji: Warszawa 2013.

W 2012 r. wykład nt Obowiązków przedsiębiorców z zakresu gospodarki odpadami w świetle nowych uwarunkowań prawnych, organ/podmiot zlecający wykonanie: Konferencja dla przedsiębiorców powiatu jasielskiego, organizator: Jasielskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, charakter udziału: wykładowca.

I w tym samym 2012 r. wykład na powyższy temat na Konferencji dla przedsiębiorców, organizator: Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja Odzysku S.A. w Jedliczu, charakter udziału: wykładowca.

Mapa drogowa ochrony środowiska naturalnego

red. Ewa Lipińska

OCHRONA ŚRODOWISKA JAKO WARUNEK ROZWOJU REJONU TARNOBRZESKIEGO - tytuł konferencji jaka odbyła się w Tarnobrzegu w 2009 r., zorganizowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na której została przedstawiona wymieniona wyżej prezentacja wraz z jej omówieniem.

https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/1.pdf [dostęp: 18.02.2018].

W 2011 r. wykład dla Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Współpraca polskich i ukraińskich służb ochrony środowiska na terenach przygranicznych

red. Ewa Lipińska

Prezentacja wygłoszona na Konferencji pt. Problemy ekologiczne w transgranicznych regionach polsko-ukraińskich i sposoby ich rozwiązywania, zorganizowanej przez Instytut Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu i Państwową Akademię Nauk Ukrainy - Instytut Badań Regionalnych we Lwowie, miejsce odbycia konferencji: Jarosław 2013.

Istota i funkcje organów Inspekcji Ochrony Środowiska - wybrane elementy

red. Ewa Lipińska

Prezentacja przygotowana dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/prezentacja(1).pdf [dostęp: 30.06.2009 i 18.02.2018].

W 2011 r. wykład dla Krośnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Transport kolejowy w małopolsce i na Podkarpaciu - bezpieczeństwo przewozu i przeładunku towarów niebezpiecznych

red. Ewa Lipińska

https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/transport_kolejowy.pdf  [dostęp: 22.12.2009; 18.02.2018], charakter udziału: autorka - prezentacja przygotowana dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przedstawiona na spotkaniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska w 2009 r..

Uwaga! Azbest w środowisku! - Dlaczego nie?

red. Ewa Lipińska

Prezentacja na stronie internetu https://wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/azbest_audycja_telewizyjna.pdf  [dostęp: 20.08.2009; 18.02.20180], prezentacja przygotowana dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie; charakter udziału: autorka.

 

Pliki do pobrania

Czy państwowa ochrona środowiska jest wspierana przez kolizję interesów prywatnych z publicznymi?

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Czy państwowa ochrona środowiska jest wspierana przez kolizję interesów prywatnych z publicznymi? w: Ura E., Stelmasiak J., Pieprzny S., praca zbiorowa Człowiek a środowisko. Aspekty prawno-społeczne, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-83-61441-33-5, Rzeszów, 67-85.

Europa jest jednością w różnorodności. Ale zdumiewa fakt, w jak wielu płaszczyznach kraje członkowskie stają się do siebie podobne. Jedność Europy wyraża się również w jej otwartości. Jedna z otwartych płaszczyzn współpracy jest ochrona środowiska, jej teoria i praktyka, ekonomia i zrozumienie potrzeb. Społeczności lokalne, krajowy system samorządowy i odpowiedzialność za realizację siódmego programu Wspólnoty za jakość życia nie zawsze może być regulowana prawem powszechnym. A jednak to prawo daje społecznościom podstawy do dochodzenia swoich praw za szkody wyrządzone w środowisku. Funkcjonować więc musi interdyscyplinarny układ instytucjonalny doradczo-negocjacyjny, skuteczny i w pełni wdrożony, aby interesy społeczne, narodu i państwa były skutecznie osiągane.

Transpozycja europejskiej idei gospodarki odpadami do społeczno-administracyjnego systemu lokalnego w Polsce a warunki współpracy z Ukrainą

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Transpozycja europejskiej idei gospodarki odpadami do społeczno-administracyjnego systemu lokalnego w Polsce a warunki współpracy z Ukrainą, Monografia Wyższej Szkoły Gospodarczej, ISBN 83-923333-4-9, Przemyśl, 25-40.

Gospodarka odpadami w polskich gminach wymaga monitoringowej analizy wielu szczebli życia społecznego, gospodarczego, kulturowego i politycznego. Prawny aspekt służy do ich połączenia w integralną całość, zarówno w Polsce, jak i Europie. W takim ujęciu zauważyć można ich wzajemną zależność i wpływ na decyzje, których skutki widoczne są dopiero w przyszłości.

W referacie za istotne uznano „uchwycenie” inicjatyw podejmowanych w zakresie regionalnej i lokalnej ochrony środowiska przez odpadami, jako element współpracy Polski i Ukrainy. 

 Słowa kluczowe:

Unia Europejska, idea samorządowa, współpraca przygraniczna, ochrona środowiska, odpady komunalne, partnerstwo społeczne, administracja samorządowa

Współpraca w dziedzinie środowisko, jako przykład partnerstwa Polski i Ukrainy

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Współpraca w dziedzinie środowisko, jako przykład partnerstwa Polski i Ukrainy, w: A. Podraza: Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy: szanse i wyzwania. Wydawnictwo: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ISBN: 978-83-7363-524-1, Lublin, 112-124.

Fizyczne zasoby środowiska naturalnego mogą się wyczerpywać, w miarę ich eksploatacji, i niekiedy stawać coraz rzadszymi. Proces ten, jako nieodwracalny, może niekorzystnie wpływać na przyszły rozwój gospodarczy i społeczny. Obecnie skutki środowiskowe sposobu wykorzystywania zasobów nieodnawialnych budzą większe obawy niż możliwość wyczerpania się tych zasobów. Stanowią poważniejszy problem ekologiczny, niż ryzyko ich wyczerpania.

Problemów ekologicznych, powstałych w wyniku eksploatacji zasobów, zanotowanych jest wiele. Niekiedy są trudne do naprawienia, nawet poprzez częściową niwelację ich skutków. Często przyczynę takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w przeszłości, w której brak było unormowań prawnych wymuszających „humanitarny” sposób korzystania ze środowiska. Jednym z poważniejszych problemów w tym zakresie jest problem ekologiczny, jaki istnieje do dzisiaj w rejonie polskich Bieszczad i wschodniej części Ukrainy, związany z wyrobiskami górniczymi (kopankami), jako pozostałości po pionierskich czasach eksploatacji ropy naftowej w XIX wieku. Aby móc opracować, w formie dokumentacji, przynajmniej w sposób ogólny, problem ekologiczny starych wyrobisk górniczych niezbędne jest podjęcie, jako pierwszy etap strategicznego partnerstwa Polski i Ukrainy, kompleksowych badań oceniających stopień, rodzaj oraz obszar występującego  zagrożenia środowiskowego.

Synergia systemów zarządzania środowiskiem w gminie, w dziedzinie gospodarki odpadami

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Synergia systemów zarządzania środowiskiem w gminie, w dziedzinie gospodarki odpadami, w: T. Hus (red.): Środowiskowe aspekty melioracji wodnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wrocław, 131-139.

Wdrożenie systemu zarządzania środowiskiem w gminie obejmuje pewne etapy kluczowych działań. Przede wszystkim, są to: opracowanie polityki środowiska (z audytem wewnętrznym); organizowanie i budowa systemu zarządzania środowiskowego uwzględniającego priorytety; szkolenie pracowników; wdrażanie i monitorowanie zarządzania środowiskiem; wdrażanie nowych technik i technologii środowiskowych; rejestrowanie i monitorowanie efektów i kosztów realizacji systemu; doskonalenie systemu i funkcjonowanie przedsiębiorstwa z punktu widzenia ochrony środowiska.

Spójność tak rozumianego gminnego systemu zarządzania środowiskiem oznacza: identyfikację obszarów, które powinny podlegać integracji; pełne zaangażowanie wszystkich  funkcjonariuszy gminnej administracji państwowej i mieszkańców  w proces tworzenia systemu; kreatywność zbiorową i indywidualną  realizowaną poprzez motywację wszystkich użytkowników gminy; opracowanie, indywidualnie dla każdej gminy, zestawu wskaźników o charakterze ekologicznym i ekonomicznym oraz mierników ilościowych i jakościowych. Ostatni etap obejmować będzie: realizację przyjętych ustaleń i procedur działania zintegrowanego zarządzania, ustalenie potrzeb szkoleniowych i sporządzenie planu szkoleń, ustalenie zaplecza technicznego (stan obecny i wymagany), rozpoznanie działań zapobiegających powstawaniu niekorzystnych oddziaływań, powołanie przedstawiciela ds. zintegrowanego systemu.

Pliki do pobrania

Zapobieganie awariom u przedsiębiorcy

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2010, Zapobieganie awariom u przedsiębiorcy, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Nr 4 (723), Indeks 357022, ISSN 0860-6846, Warszawa, 68, CD, 35, 1-8.

Zapobieganie awariom przemysłowym jest jednym z zadań inspekcji ochrony środowiska. jest to prewencja zapobiegająca powstawaniu szkodom w środowisku przyrodniczym, zapobieganiu narażania ludzi na utrate zdrowia i życia.

Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku spowodowanych wyciekiem ropy naftowej

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Zapobieganie i naprawa szkód w środowisku spowodowanych wyciekiem ropy naftowej, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Nr 6(701), Indeks 357022, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, ISSN 0860-6846, 76 CD, 47, 1-9.

Odpowiedzialność cywilna za środowisko przyrodnicze polega na zapobieganiu szkodom i ich naprawie, zgodnie z europejską zasadą "zanieczyszczający płaci". Miejsca te trzeba zidentyfikować. Studnie kopane w XIX w. w poszukiwaniu ropy naftowej są obecnie wciąż miejscami zanieczyszczania środowiska naturalnego.

Nowe techniki w zarządzaniu środowiskiem

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., Rykiel Z., 2008, Nowe techniki w zarządzaniu środowiskiem, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, Nr 6 (701), Indeks 357022. ISSN 0860-6846, Warszawa, 76+ CD.

Cele gospodarki odpadami koncentrują się na wdrażaniu nowych technik. Potrzeby w tym zakresie wciąż są bardzo duże. Korzystanie ze środków finansowych unii europejskiej zależy od umiejętności ich rozdysponowania na krajowe cele inwestycyjne. Przyjęcie strategii zarządzania przez techniki przyjazne środowisku i dostosowane do potrzeb społecznych umożliwia rozwój gospodarczy i społeczny zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. cel tego rozwoju wynika jednak z faktu, że środowisko jest kategorią społeczną, nie zaś fizyczną, biologiczna ani techniczną.

Składowiska pod nadzorem. Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. 2012, Składowiska pod nadzorem. Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim, Dwumiesięcznik „Odpady i Środowisko”, nr 3 (75), ISSN 1508-9886, nr indeksu: 906247, Warszawa, 6-9.

Traktat akcesyjny zobowiązuje Polskę do zapewnienia, aby wszystkie eksploatowane składowiska odpadów komunalnych spełniały wymogi ochrony środowiska do końca 2011 roku. Jak sytuacja w tym zakresie przedstawia się w województwie podkarpackim?

Spółki naftowe zachodniego zagłębia naftowego zjednoczone w Koncernach „Premier” i „Dąbrowa” (1885-1935)

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2009, Spółki naftowe zachodniego zagłębia naftowego zjednoczone w Koncernach „Premier” i „Dąbrowa” (1885-1935), Kwartalnik Prawo i środowisko, nr indeksu 907456, nr 3 (59)/09, ISSN 1234-8937, Warszawa 2009, 138-147.

Spółki i koncerny naftowe XIX -wieczne, powstałe na ówczesnym terytorium Galicji i w Polsce, które po 1939 r. straciły swoje wpływy gospodarcze.

Tereny zdegradowane ropopochodnymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Tereny zdegradowane ropopochodnymi w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gmin; w: G. Malina (red.): Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych O/Wielkopolski, ISBN 978-83-89696-26-6, Poznań, 57-66.

Tereny południowo-wschodniej Polski posiadają liczne obszary objęte różnymi formami ochrony środowiska naturalnego. Znajdują się tu też miejsca zdegradowane dawna i obecna działalnością górnictwa naftowego. dawna działalność nie jest dokładnie zidentyfikowana i oznaczona na mapach. Chodzi o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, będące podstawowa informacją dla potencjalnych inwestorów gospodarczych. Jak sytuacja ta wygląda w gminach województwa podkarpackiego zilustrowano w artykule.

 

Monitoring przyrody w powiązaniu z interesem publicznym i prywatnym

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2011, Monitoring przyrody w powiązaniu z interesem publicznym i prywatnym, Monografia (red.) Rak J. R. pt. Woda i surowce odnawialne a ich oddziaływanie na środowisko naturalne, Muzeum Regionalne im. Fastnachta, ISBN 978-83-86801-62-6, Brzozów, 173-194.

Skala zagrożeń wobec przyrody jest współcześnie tak duża, że wysiłki podejmowane na rzecz jej ochrony w jednym kraju okazują się nieskuteczne. Ochrona przyrody jest również obowiązkiem społeczeństw. Inspekcja ochrony środowiska kontroluje natomiast podmioty gospodarcze w zakresie przestrzegania jej ochrony. Monitoring przyrody jest integralna częścią oceny uwarunkowań działających systemów zarządzania środowiskiem naturalnym. Odpowiadają za niego też gminy samorządowe i ich wspólnoty samorządowe.

Gospodarka odpadami w gminie na tle przepisów Unii Europejskiej

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Gospodarka odpadami w gminie na tle przepisów Unii Europejskiej, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Nr 851, ISBN 978-83-60055-19-X i ISBN 978-83-89696-96-7, Poznań, 421-434.

Dostrzegana ale niedoceniana barierą wdrażania nowych systemów zagospodarowywania odpadów komunalnych jest czynnik społeczny. A to on powinien stanowić zakumulowany zasób wiedzy i kompetencji. Idea gminnej gospodarki odpadami leży w gestii jej włodarzy. To oni maja dążyć do sprzężenia i pełnej współpracy ze wspólnota samorządową. Jak to jest w rzeczywistości? Odpowiedź częściową udziela artykuł.

Społeczno-gospodarcze relacje między gminną jednostka samorządową a wspólnota gminna w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2005: Społeczno-gospodarcze relacje między gminną jednostka samorządową a wspólnota gminna w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. [W:] S. Zabawa, B. Kozłowska (red.) "Efektywność gospodarowania odpadami"; VI Forum Gospodarki Odpadami. ISBN 83-60055-04-1; ISBN 83-89696-80-0. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski.

Realizacja zmian administracyjnych, społecznych i gospodarczych w gminach, wprowadzająca nowoczesne systemy gospodarki odpadami nabiera zupełnie innego znaczenia w czasie i przestrzeni w oparciu o gminną ideę w tym zakresie. Badania administracyjno-społeczno-gospodarcze pokazują jak te zmiany zachodzą w czasie i przestrzeni lokalnych wspólnot samorządowych.

Planowa gospodarka odpadami jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2008, Planowa gospodarka odpadami jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego, Akademia Pomorska, Instytut Geografii, ISBN 978-83-7467-008-1, Słupsk, 509-515.

Komunikacja społeczna w dziedzinie promocji racjonalnych pod względem społeczeństwa i środowiska przyrodniczego zachowań i postaw w procesach decyzyjnych na szczeblu gminy pozwala na wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju. Ilustracja opinii urzędników, jak przebiega proces wdrażania nowych systemów i uregulowań prawnych w gospodarce odpadami i stosunek społeczności gminnych do tych kwestii jest bądź barierą, bądź katalizatorem zrównoważonego rozwoju gospodarki odpadami w gminach polskich.

Polaryzacja systemu zarządzania gospodarką w Województwie Podkarpackim

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Polaryzacja systemu zarządzania gospodarką w Województwie Podkarpackim, w: T. Hus (red.): Środowiskowe aspekty melioracji wodnych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska, Wrocław, 141-147.

System zarządzania środowiskiem wiąże się z postulatem zrównoważonego rozwoju. Według PN-ISO 14050 system zarządzania środowiskiem jest częścią ogólnego systemu zarządzania, który obejmuje: strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury oraz środki potrzebne do opracowania, wdrożenia, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki środowiskowej.

Gmina sama decyduje o granicach swojej działalności. Gmina wprowadza system zarządzania środowiskiem. Badania poziomu wdrażania systemu zarządzania gospodarka odpadami są częścią jej działań w wymienionym systemie.

Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2011 roku

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (red.), Błasik S. i in., 2012, Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2011 roku, miejsce opracowania: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Raport znajduje się pod adresem:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-rok-2011/

Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2010 roku

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (red.), Błasik S. i in., 2011, Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2010 roku, miejsce opracowania: Biblioteka Monitoringu Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Raport znajduje sie pod adresem:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-rok-2010/

Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2009 roku

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (red.), Bednarski J. i in., 2010, Raport o stanie środowiska w Województwie Podkarpackim w 2009 roku, miejsce opracowania: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Raport znajduje sie pod adresem:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-rok-2009/

Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2009

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J. (red.), Bednarski J. i in., 2009, Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 1999-2008, miejsce opracowania: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Publikacja znajduje się pod adresem:

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/publikacje-o-stanie-srodowiska/raporty-o-stanie-srodowiska-w-woj-podkarpackim/raport-za-lata-1999-2008/

Samorząd gminny i jego funkcja w zarządzaniu gospodarka odpadami w gminie

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Samorząd gminny i jego funkcja w zarządzaniu gospodarką odpadami w gminie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Nr 6 (689), Indeks 357022, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, 80, CD, 22, 1-9.

Badaniem objęto dwie grupy: gminną administrację samorządową i członków wspólnoty samorządowej. Badania dotyczyły świadomości ekologicznej dotycząca systemów gospodarki odpadami w gminach Podkarpacia.

Samorząd terytorialny i jego funkcja w zarządzaniu gospodarka odpadami w gminie

red. Ewa Lipińska

Lipińska E. J., 2007, Samorząd terytorialny i jego funkcja w zarządzaniu gospodarką odpadami w gminie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Nr 6 (689), Indeks 357022, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa, 81, CD, 23, 1-10.

Do zadań samorządu terytorialnego należy tworzenie lokalnych i regionalnych strategii i planów rozwoju w zakresie gospodarki odpadami. Współpraca gminnej administracji z społecznością lokalną jest podstawa wzrostu zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję